News & Activities

TBA

พบกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ “RESTIER SCARF PILLOW”

4.Nov.2018

พบกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ “RESTIER SCARF PILLOW” ลูกค้าเรสเทียร์ที่ซื้อสินค้า มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป 100 ท่านแรก รับสิทธิพิเศษใกล้ชิดแบมแบมแบบติดขอบเวที พร้อมร่วมล้นุเป็น 10 ผู้โชคดีที่ได้ถ่ายรูปคู่สุดเอ็กซ์คูลซีฟกับแบมแบมอีกด้วย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ใกล้ชิดกับ “แบมแบม” GOT7
1.เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจาก “เรสเทียร์” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายนนี้ (วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. จนถึงวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น.) ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ด้านข้างร้าน NYX  เซ็นทรัลชิดลม (ทางเชื่อมรถไฟฟ้าชิดลม) มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป 100 ท่านแรก เท่านั้น!!!  (1ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง)  

2. 100 ท่านแรก ที่ซื้อสินค้าจาก “เรสเทียร์” มลูค่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่ง VIP เพื่อ ร่วมงานเปิดตัว “RESTIER SCARF PILLOW” วันพธุที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลาน มรกต เซ็นทรัลชิดลม โดยลำดับเลขที่นั่งจะเรียงตามลำดับการซื้อสินค้า และรับสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็น 10 ผู้โชคดีที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับ “แบมแบม” พร้อมรับรูปภาพแบมแบมพร้อมลายเซ็นต์

3. ผู้โชคดี 100 ท่าน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา16.00 -18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานมรกต เซ็นทรัลชิดลม เพื่อรับสายรัดข้อมือเข้างาน โดยจะต้องเตรียม ใบเสร็จการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 6 -7 พฤศจิกายน 2561 ที่ได้ประทับตราเป็น 100 ท่านแรก พร้อม บัตรประชาชนในการลงทะเบียนเข้างาน

***ชื่อ-สกลุ ซื้อการสินค้าระหว่างวันที่ 6 -7 พฤศจิกายน 2561 จะต้องตรงกับชื่อ-สกุลตามบัตรประชาชน
ของผู้มารับสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
***ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้าแทนระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่มาซื้อสินค้าแทนจะต้อง
แจ้ง “ชื่อ-สกุล” ผู้ที่เข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้ที่มาร่วมงานต้องเตรียม ใบเสร็จที่ได้ประทับตรา 100 ท่านแรก พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน

4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมายืนยันสิทธิ์กับทางทีมงาน ตามเวลาที่แจ้งไว้ หากไม่มาตามเวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

5. ผู้โชคดี 10 ท่าน ที่จะได้ถ่ายรูปคู่สุดเอ็กซ์คูลซีฟกับ “แบมแบม” พร้อมรับรูปภาพแบมแบมพร้อมลายเซ็นต์ จะมาจาก 100 ท่าน ในโซน VIP โดยแบมแบม จะเป็นผู้จับฉลากชื่อผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านบนเวที ในวันพธุที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ภายในงานเท่านั้น***

หมายเหตุ 
1. สินค้าที่ซื้อแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของทางบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด