News & Activities

TBA

RESTIER สุนทรียะแห่งความสุขอันแท้จริงในการนอน

5.Mar.2019

RESTIER สุนทรียะแห่งความสุขอันแท้จริงในการนอน ด้วยแนวคิดที่ยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติสร้างมา น้ำยางพาราบริสุทธิ์จึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ สู่การสัมผัสถึงช่วงเวลาการพักผ่อนอันทรงค่าจากเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติที่ดีที่สุด